Stor tillväxt för Lättklinkerbetong

Vår fabrik växer och är snart dubbelt så stor till ytan. Med en ökad kapacitet vad gäller produktion ges även stora möjligheter för nya arbetstillfällen inom kommunen. Det är en tillväxt med positiva aspekter i flera avseenden.

Under en längre tid har planer på att bygga ut fabriken i Ucklum, och därmed utöka verksamheten, tagit form. Den nya fabriksdelen står klar hösten 2016. Denna nya del, som byggs samman med den befintliga, är 115 meter lång och har en bredd på 25 meter. Den ger en utökad gjutyta på omkring 300 kvm och skapar en förutsättning att kunna producera upp till 20 väggelement om dagen.

Totalt sett utökas produktionen i fabriken med 50% från vad den är idag. En ökning som kräver noggrann planering. En planering där fokus till stor del har legat på arbetsmiljö. Med den kraftigt utökade arbetsytan, som ges när den nya fabriken står klar, får den idag trångbodda personalen mer fria ytor att utföra sitt arbeta på. Ventilation, belysning och temperaturstyrning tillsammans med säkra materialflöden är några av de punkter som fått stor betydelse vid projekteringen av de nya lokalerna.

Modern teknik tas in i fabriken. Bland annat erbjuder de nya gjutborden en mer flexibel hantering än de vi har idag och kan på ett enkelt sätt justeras när det kommer till elementtjocklek. De är försedda med magnetlösningar och skjutbara långsidor, vilket bidrar till såväl bättre arbetsmiljö som till ett mer effektivt produktionsflöde.

Där den nya fabriksdelen möter den befintliga, byggs även en ny betongstation. Den moderna tekniken ger en bättre styrning av våra betongrecept och vi kan lättare hålla en hög och jämn kvalitet på våra produkter utan påverkan av yttre faktorer, berättar Andreas Ryrbo, Produktionschef på Lättklinkerbetong.

Betongen kommer enkelt kunna transporteras från den nya blandarstationen till gjutborden via en conveyor. Denna står i direkt anslutning till en traversburen utläggare som kan röra sig fritt i alla led i den nya fabriksdelen. 

I samråd med kommunens avdelning för Miljö och Hälsa har Lättklinkerbetong vidtagit ett flertal åtgärder för att minska miljöpåverkan. Bland annat har en bullervall anlagts norr om fabriken för att minska både ljudnivå och estetisk påverkan för omgivningen. Inne på fabriksområdet anläggs dammbindande bevattningsanläggningar och vattenmagasin för dagvatten. En lösning som gör det möjligt att ta till vara och använda dagvatten till produktionen. Man har också med hjälp av sedimentsbassänger konstruerat ett system för återvinning av processvatten.

I samband med tillbyggnaden byts den oljeeldade värmepannan ut till en flexibel kombipanna för pellets och flis. Tanken är att kunna flisa kasserade träformar och därmed minska träavfallet som uppstår vid avformning.

I och med en sådan stor ökning av yta och kapacitet krävs det även en utökning av personalstyrkan. Lättklinkerbetong räknar med att redan till vintern 2016 ha ökat med 25-30 nya medarbetare. Även andra aktörer inom kommunen kommer kunna dra nytta av expansionen då Lättklinkerbetong arbetar mycket med lokala leverantörer. Det gäller allt från de lokala samarbetspartner som företaget har inom byggbranschen till leverantörer av tjänster och produkter som handlats upp i närområdet.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.