Miljö- och Kvalitetsarbete på Lättklinkerbetong

På Lättklinkerbetong finns ett miljö- och kvalitetstänk i hela vår produktion. Vi arbetar med att minimera vår påverkan på naturen samtidigt som vi lämnar ifrån oss produkter av god kvalitet. Vår fokus på miljö och kvalitet har gett goda resultat. Vi uppnår EUs ställda krav på god kvalitet. I fabriken tas restprodukter tillvara på genom återvinning och sortering.

Minskad miljöpåverkan

För att vi på Lättklinkerbetong ska uppnå önskade mål om minskad miljöpåverkan och en god arbetsmiljö görs investeringar, genom olika verktyg och hjälpmedel, som går i linje med vårt miljö- och kvalitetstänk.

I Ucklum bygger vi under 2016 ut vår befintliga fabrik. Den nya fabriken byggs med hänsyn till miljön och sin omgivning. En ny och modern blandarstation byggs med möjligheter för att ta tillvara och återanvänd spillvatten som renas och leds tillbaka in i produktionen. Även dagvatten tas tillvara på genom dammbindande bevattningsanläggningar och vattenmagasin.

Nytt värmesystem med flis och pellets installeras för att minska energiförbrukningen samt att kunna nyttja träspill som uppstår vid avformning av våra produkter. Runt fabrikens område byggs vallar för att minska både den estetiska inverkan på omgivningen samt motverka eventuellt buller.

Vi arbetar för en säkrare och tryggare arbetsplats

Lika viktigt som det är att tänka på vår miljöpåverkan på naturen är det minst lika viktigt att tänka på våra medarbetare. Vi strävar efter en god arbetsmiljö i en allt mer automatiserad tillverkning. Vi arbetar med att minimera moment med tunga lyft, ha bra ventilation i fabriken som håller en jämn nivå året runt samt att reducera bullernivån på våra arbetsplatser.

Som en del i vårt dagliga arbete för en god arbetsmiljö utför vi kontinuerliga kontroller i våra fabriker. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och hur vi kan förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Utöver vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet så hålls årligen en Reflektionsdag under våren. Reflektionsdagen infaller i samband med den internationella dagen för säkerhet och hälsa. Tanken med denna dag är att öppna upp för dialoger mellan medarbetare kring säkerhet och arbetsmiljö. Under dagen diskuteras förebyggande åtgärder samt hur vi kan förbättra våra arbetsplatser och förhindra arbetsplatsolyckor.

På hösten hålls även en intern Fokusvecka kring arbetet att minska antalet arbetsplatsolyckor och öka vår säkerhet och arbetsmiljö. Under denna vecka görs arbetsplatsbesök på olika företag inom koncernen för att skapa delaktighet och engagemang genom en kontinuerlig dialog.    

Med den nya fabriksdelen dubblas arbetsytan för vår produktion. Detta medför större och luftigare arbetsplats för våra anställda. Under planeringen av den nya fabriksdelen har vi tänkt extra på arbetsmiljön och på vilka möjligheter det finns inom modern teknik och maskiner. En väl fungerande och ergonomisk arbetsplats bidrar till minskade risker för förslitningar och arbetsplatsolyckor hos personalen.

Kvalitet och Miljöinformation

På Lättklinkerbetong arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor även i ett digital forum.

På vår hemsida lyfter vi fram och informerar om det miljöarbete som pågår ute i fabrikerna. Vi berättar om hur vi jobbar för att förbättra miljön och vad vi gör för att ha så liten påverkan på jorden som möjligt.

Vi skriver även om vårt kvalitetsarbete inom produktion och slutprodukt. Vårt arbete i det digitala forumet är ett löpande arbete och vi uppdaterar kontinuerligt vad som händer hos oss.

Certifikat och deklaration – grundläggande dokument för våra produkter

Hus kan byggas med många produkter i varierande material. Vi tillverkar och monterar produkter i betong! Betong är ett material som är det överlägset bästa och har en liten påverkan på miljön. Det tål fukt, möglar inte och ljudabsorberande.

Lättklinkerbetongs produkter håller en hög kvalitet och är CE-certifierade med tillhörande Prestandadeklarationer.

Prestandadeklarationen är en sammanställning av en produkts egenskaper, tillverkare och kontaktuppgifter. Denna sammanställning ligger till grund för att en produkt ska kunna bli CE-certifierad. En produkt som fått en CE-certifiering uppnår EUs högt ställda krav och är ett intyg på att produkten uppfyller grundläggande kvalitet- och säkerhetskrav.

Läs även

Kvalitet & Miljö

På Lättklinkerbetong har vi ett kvalitet- och miljötänk som genomsyrar hela vår organisation. Vi arbetar aktivt med kvalitet, minska vår inverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.