Louise finslipar Lättklinkerbetongs processer!

Ett processtyrt arbetssätt ligger till grund för många företag. Lättklinkerbetong är inget undantag. För oss innebär ett arbete med processer också ett arbete för kundens bästa. Vi tar pulsen på vår KMA-medarbetare Louise som brinner för processutveckling.

På Lättklinkerbetong arbetar vi med huvudprocesser, stödprocesser och styrprocesser. Vårt arbetssätt, dvs hur vi arbetar med allt ifrån inkommande offertförfrågan till uppföljning efter avslutat projekt, är en del av vår huvudprocess. Vår Louise Svanström på KMA arbetar övergripande med Lättklinkerbetongs olika processer. Hon berättar att processarbetet grundar sig i tanken att arbeta med rätt saker utifrån ett kundperspektiv. ”Hos oss på Lättklinkerbetong innebär det att se kundens behov i samband med en förfrågan och kunna tillgodose behovet genom alla led från planering och produktion till leverans och avslut.” Louise berättar vidare att ett processtyrt arbete är ett arbetssätt som sträcker sig över hela organisationen. ”Det skapar en helhet där vi tillsammans har möjlighet att arbeta med värdeskapande aktiviteter utefter hela kedjan, samtidigt som vi kan förebygga eventuella flaskhalsar som exempelvis väntetider.” 

KMA – en integrerad del av processen 

KMA kvalitet, miljö och arbetsmiljö är för Louise en naturlig del i ett processarbete. Kvalitet utgår från kundens behov där fokus är att uppnå bästa värdet för kunden genom rätt produkter i rätt tid. Miljö löper genom hela kedjan där vi tittar på hur vår verksamhet påverkar miljön. Det gäller allt från val av råvaror till tillverkning, transporter, och avfallshantering. Arbetet med miljöfrågor i en process har positiv påverkan på såväl kvalitet som arbetsmiljö. Genom att välja rätt råvaror och bra kemikalier agerar vi inte bara för miljön utan även för vår egen personals arbetsmiljö. Viktigt är att även se till eventuella risker i vårt arbetssätt. Tydliga processer gör att vi enklare har möjligheten att upptäcka riskmoment i vår verksamhet som kan leda till olika typer av arbetsskador. Genom riskbedömning och handlingsplaner arbetar vi förebyggande för en bättre arbetsmiljö.

Processutveckling som engagerar

Med flera års erfarenhet av processarbete vet Louise, som i grunden är civilingenjör från Chalmers med påbyggnader inom bland annat KMA samt Arbets- och organisationspsykologi, att alla företag kan uppnå större potential genom att arbeta processinriktat. ”Processutveckling är det som driver mig. Att se hur företag kan bli lönsammare, få bättre arbetsmiljö, nöjdare medarbetare och kunder. En tro på företagets och människans potential.” Genom åren har Louise sett hur arbetet med processer engagerar såväl medarbetare som företagsledning i ett driv att bli ännu bättre. ”En effekt av att arbeta processtyrt är att vi tillsammans lär oss mycket om vår egen verksamhet och därmed kan lösa gränsöverskridande problem.”

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.